logo
banner

Governance

 

      Mr. Kamran Khan

      Mr. Momin Qamar

      Mr. Yousaf Kamran Khan

      Mr. Qasim Khan

      Mrs. Samina Kamran

      Mr. Omar Naeem

      Mr. Pervaiz Ahmad Khan

      Agha Hamayun Khan (Chief Executive Officer)

      Hamid Ur Rehman (Chief Financial Officer)